بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع
هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

استاد راهنما
آقای دکتر محمد رضا شادمان فر

استاد مشاور
آقای دکترمحمد رضاشرافت پیما

نگارنده
سیاوش جلیلیان
سال 1392

سپاسگذاری

سپاس خدای یکتا را که هر چه است از اوست
سپاس او را که بی نام و یادش نمی توان آغاز کرد و نمی توان به پایان برد
سپاس تو را ای یگانه عالم ،ای حقیقت مطلق ،ای منتهای تحقیق ،ای همه هستی در یک کلام ای خدا
خدایا مخواه که غرور در دلم ریشه کند
خدایا مخواه که غیر از آنچه تو خواسته ای بخواهیم و غیر از آنچه رضای توست بطلبیم
خدایا ما را به خود وا مگذار که به خود نیامده ایم که به خود رویم
تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می طلبم

ما را در این راه دنیا تنها مگذار

بر خود فرض می دانم تا از زحمات و راهنمایی و ارشادات استادان ارجمند و فاضل آقای دکترمحمد رضا شادمان فر استاد راهنما و آقای دکتر محمد رضا شرافت پیما استاد مشاور صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و همچنین مراتب سپاس را از اساتید محترم داور و مدیر گروه حقوق دانشگاه ابراز نمایم.
و در پایان از تمامی کسانی که در مراحل تحقیق و تایپ پایان نامه مرا یاری نموده اند سپاسگذارم.

تقدیم به:

اسطوره عشق و محبت
پدر و مادر عزیزم

و تقدیم به همسر نازنینم که با بردباری وعشق مرا بالنده پروراند

و فرزندانم که به بودنشان زنده ام

باشد که شکرانه قطره ای از دریای بیکران محبت هایشان را به جا آورده باشم

فهرست
عنوان صفحه

چکیده1
مقدمه2
1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن
1-1 تعاریف اصطلاحات6
1-1-1 رفتارجنسی6
1-1-2جذابیت غریزه جنسی6
1-1-3 تنوع طلبی7
1-1-4دنیایی عاری از اخلاق7
1-1-5 جرائم جنسي7
1-1-5-1مفهوم لغوي8
1-1-5-2 مفهوم اصطلاحي8
1-1-6 مفهوم اصطلاحي انحراف واختلال جنسي9
1-1-6-1 مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي9
1-1-6-2 مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي9
1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی10
1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)11
1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها12
1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود12
1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری15
1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری15
الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی16
ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق16
ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی16
د – ویژگی بارز هرزه نگاری16
ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری17
1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج17
1-2-1 انواع هرزه نگاری17
1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری17
1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری17
1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی18
1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری18
1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن18
الف- هرزه نگاری بزرگسال18
ب- هرزه نگاری کودک18
1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا19
الف – هرزه نگاری مستقیم19
ب – هرزه نگاری غیرمستقیم19
1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع20
الف – روش ساده20
ب – روش رایانه ای، سایبری20
1- استفاده از رایانه20
2- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت20
3- پست الکترونیک20
4- اخباریوزنت21
1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط21
1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته22
1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج22
2- هرزه نگاری در فضای مجازی
2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن26
2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری26
2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی28
2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی31
2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری32
2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران32
2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)34
2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت34
2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی34
2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن35
الف – آموزش عمومی35
ب – توانمند ساختن مصرف کننده35
ج – اجرای قانون35
2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی36
2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی36
2-2-2-2 ویژگی قربانیان36
3- بررسی فقهی هرزه نگاری
3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری39
3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن39
3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه41
3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری41
3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی42
3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی42
3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی42
3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی43
3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای43
3-1-4 اسلام و هرزه نگاری43
3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)44
3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان48
3-2-1 تعزیرمرتکب محرمات48
3-2-1-1 اشاعه فحشا48
3-2-1-2 اعانه بر اثم49
3-2-1-3 افشای سر50
3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور51
4- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری
4-1ماهیت جرم انگاری 53
4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران56
4-2 ارکان جرم هرزه نگاری57
4-2-1 عنصرقانونی57
4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر
4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید
4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی
4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی
4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای
4-2-1-7 قانون مطبوعات64
4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم66
4-2-2-1 رفتار مجرمانه66
الف- تولید آثار هرزه نگارانه67
ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه67
1- مداخله مستقیم67
– پراکندن(انتشار(67
– نمایاندن68
– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه68
– معامله و تجارت69
– داشتن اشیاء هرزه نگارانه69
2- مداخله غیرمسقیم69
– ترویج69
– زمینه سازی70
– سوء استفاده70
4-2-2-2 مرتکب70
4-2-2-3 بزه دیده71
4-2-2-4 دریافت کننده72
4-2-2-5 موضوع جرم72
4-2-2-6 وسیله ارتکاب73
4-2-2-7 نتیجه مجرمانه73
4-2-3 عنصر روانی74
4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی74
الف – سوءنیت عام74
ب – سوءنیت خاص75
1- قصد تجارت یا توزیع75
2 – معامله کردن75
3- تولیدو نگهداری76
4- قصد تشویق و ترویج77
5- قصد سوءاستفاده جنسی78
6- قصد استفاده مالی78
7- قصد افساد78
4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی79
4-2-3-3 انگیزه79
4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی80
4-3-1 قانون جرایم رایانه ای80
4-3-2 مجازات81
4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی83
4-4 حمايت كيفري از بزه ديدگان جرایم جنسي در قوانين كيفري84
4-4-1 زناي به عنف84
4-4-2 تعرض ومزاحمت براي زنان85
4-4-3 نقش بزه ديدگان روسپي گر درتكوين جرائم جنسي85
نتیجه گیری87
پیشنهادات88
فهرست منابع90
چکیده لاتین93
چکیده:
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:
هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
مقدمه:
هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست1که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک2، ابزار کارآمدی برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال 1992 به ده میلیون در سال 1996 رسیده است و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.
در کشورهایی چون آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای است که در اینترنت جستجو می شود. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده است، 25 میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی است.(روزنامه همشهری،1382،ش3198)
مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس است، معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهم ترین منبع اشاعه هرزه نگاری است.
این سه مشخصه عبارتند از: قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن مصرف کنندگان آن.(لاسر،1383،ش9)
در میان هرزه نگاری رایج هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند؛ همین امر موجب شد هاست سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و بزرگ ترین تهدید برای کودکان، آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر می توانند از راه اینترنت و یا مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند.(جنیادی،1382،ص41)
در سالهای اخیر، حجم بسیاری از هرزه نگاری به هرزه نگاری کودک اختصاص یافته است. محققان و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به این نوع هرزه نگاری اختصاص داده اند؛ زیرا کودکان در میان بزه دیدگان، موقعیت ویژه ای دارند، زیرا درصد بزه دیده شدن آنها بسیار زیاد و امکان کشف جرم و تعقیب مجرمان به مراتب کمتر و صدمات جسمانی و روانی وارد بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است که معمولاً موجب تغییر الگوی رفتاری کودک در سنین بعدی می شود. یکی از دلایل فراوانی هرزه نگاری کودکان آن است که مجرم به راحتی به صورت ناشناس به مکالمه و چت بپردازد و کودک نیز فارغ از هرگونه دغدغه یا اندیشه از آینده شوم در انتظار خود، به راحتی دردام می افتد.قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت ،تصویر ،سعی در حفظ نظم اخلاقی در جامعه را داشته است.طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چار چوب موازین اسلامی باشد.بنابراین هدف خاص جرم انگاری هرزه نگاری در حیطه اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را می توان تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی و نیز حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد.سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حاکم مفید فایده به هدف می باشند.یکی از این قوانین ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. در این تحقیق به دنبال جایگاه هرزه نگاری در حقوق کشورمان ایران می باشیم و اهمیت و ضرورت تحقیق به دلیل جدید بودن هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران است و اینکه قانون ایران در رابطه با این معضل و جرم انگاری آن خلا علمی داشته و به طور کامل و صریح بدان پرداخته نشده است و نیاز به بررسی جامع تری داشته تا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و یا بطور مستقل جرم انگاری شود. که با تجزیه و تحلیل قوانین و نگرش بر فقه جرم انگاری هرزه نگاری بررسی و در پایان پیشنهاداتی ارايه می گردد تا در حد امکان پاسخی به سؤالات مفروض باشد.

فصل اول:
کلیات ،مفاهیم ،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

در این فصل قصد داریم ضمن معرفی برخی اصطلاحات مرتبط با نا بسامانی روابط جنسی و همچنین توضیح در خصوص مفهوم هرزه نگاری و چگونگی پیدایش آن ، تشریح ویژگیهای این معضل مخرب روانی ،تاریخچه و ویژگیهای آن را بررسی کرده تا پس از توضیحات اجمالی به انواع هرزه نگاری و عوارض آن پرداخته و بطور نسبی آن را تقسیم بندی نموده و با این واژه بیشتر آشنا شویم.

1-1 تعاریف اصطلاحات
لازم است قبل از ورود به مفهوم هرزه نگاری برخی عبارات نزدیک به این اصطلاح را بررسی کرده و سپس هرزه نگاری را به طور جامع نقد کنیم .
1-1-1رفتار جنسی:
قبل از پرداختن به سایر مباحث مرتبط باهرزه نگاری لازم دیده شد که توضیحاتی در مورد رفتار جنسی ارائه گردد. رفتار جنسی مجموعه ای از افکار ، رویه ها ، عملکردها ، بایدها ونبایدها ، باورهای شخصی ،هنجارهای فردی و خانوادگی ، اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده توسط فرد در ارتباط با جنس مخالف و امور جنسی است. رفتار جنسی از دیدگاهی مانند یک موجود زند ه ، تولد ، رشد ، و افول دارد، با دوران بلوغ رفتار جنسی در رفتار دختر وپسر نوجوان شکل گرفته و با کسب اطلاعات و تجربه های مختلف مراحل رشد و بالندگی را گذرانده و با سپری شدن دوران میانسالی سیر نزولی را طی کرده وبا رسیدن به کهنسالی به دوران افت و خاموشی خود خواهد رسید.(کاوه ،1386)
همچنین شخصیت از مولفه های مختلفی تشکیل شده است که رفتار جنسی قسمتی از آنرا تشکیل میدهد. بهبود رشد ، پیشرفت در یک قسمت بربخش های دیگر نیز تاثیر گذار خواهد بود بنابراین بهبود و عملکرد دولت قسمت های مختلف شخصیت بر رفتار جنسی تاثیر مثبت خواهد گذاشت در واقع هر فردی رفتار جنسی خاص و متناسب با شخصیت خویش دارد به عبارتی فرد درون گرا رفتار جنسی متفاوت با فرد برون گرا خواهد داشت فردی که دارای باورهای انسانی و معنوی باشد رفتار جنسی اش با فردی که دارای چنین باورها و اعتقاداتی نباشد متفاوت خواهد بود به همین صورت فردی که رفتار و شخصیت سالمی داشته باشد معمولاً رفتار جنسی ناسالمی نیز نخواهد داشت.

1-1-2جذابیت غریزه جنسی:
جنسیت ، امور جنسی و جنس مخالف معمولاً از جذابیت خاصی برخودار است این امر برای بعضی ها جایگاه و اهمیت بیشتری را به خود اختصاص میدهد همچنین در دوره ی نوجوانی با بلوغ جنسی میزان قابل توجهی ازذهنیت های نوجوانان به سمت غریزه ی جنسی و امور مرتبط با آن جذب میشود به همین جهت کلیه امور و پدیده هایی که به نحوی با جنسیت مرتبط باشد کشش و جذابیتی ویژ ه به همراه خواهد داشت هره نگاری نیز به دلیل اینکه امور جنسی محور اصلی موضوع های آنرا تشکیل میدهد برای افراد به ویژه برای نوجوانان و جوانان کشش خاصی را به همراه دارد.(کاوه،1386)خصوصأ در دوران بلوغ به یکباره شخص وارد بلوغ جنسی شده و درک و کنترل این حالات برای وی شاید کمی دشوار به نظر آید که در هر صورت کششی برای ارضاء و یا کنترل این غریزه در وی بوجود خواهد آمد.

1-1-3 تنوع طلبی:
معمولاً بدین صورت نیست که فقط نوجوانان وجوانان از هرزه نگاری استفاده نمایند بلکه افراد متاهل نیز از هرزه نگاری استفاده می نمایند بنابراین در نظر گرفتن این مطلب که برخوردار نبودن از نیازهای جنسی عاملی جهت روی آوردن به این امر است صحت چندانی ندارد زیرا افراد متاهل نیز در میان استفاده کنندگان از هرزه نگاری ملاحظه میشوند.
به عبارتی فردی که نیاز جنسی اش برآورده میشود گاهی ترجیح میدهد که از نظر جنسی تحریکات و تنوع خاصی را تجربه کند به همین جهت چنین امری باعث میشود که جز مصرف کنندگان شود تجربه های جنسی به شیوه های مختلف و متفاوت از دیگر انگیزه های روی آوردن به هرزه نگاری است.

1-1-4 دنیایی عاری از اخلاق:
اخلاق در تمامی رفتارهای فردی ، اجتماعی و جنسیفرد حضور دارد زیرا انسان بدون اخلاق قادر به زندگی اجتماعی نخواهد بود در واقع حمایت ضوابط اخلاقی سلامت فرد اجتماع را به همراه خواهد داشت ولی بعضی از افراد به دلیل مشکلات و آسیب هایی که در درون رفتار و شخصیت خویش پیدا میکنند رعایت بعضی از ضوابط اخلاقی برای آنها توام با دشواری میگردد بنابراین ترجیح میدهند که اصول و ضوابط اخلاقی را نادیده بگیرند ویا زیر پا بگذارند البته رفتار جنسی به دلیل حساسیت ، ویژگی و آسیب پذیری هایی که برای فرد ، سایرین ودر نهایت اجتماع دارد ، قواعد و ضوابط اخلاقی ویژه ای را به همراه دارد.درهرزه نگاری( پورنوگرافی) به واسطه ی اینکه پای بندی به اخلاق وجود ندارد و به راحتی ضوابط اخلاقی نادیده گرفته میشود به همین دلیل برای بعضی ها جذابیت خاصی پیدا میکند و مورد استقبال و توجه واقع میشود.(کاوه ،1386)حتی در اکثر مواقع افراد متأهل نیز به آن جذب شده و پس از مدتی خیال پردازی جنسی را به رابطه صحیح زناشویی ترجیح می دهد.

1-1-5 جرائم جنسي:
در ميان جرایم ، جرم جنسي از حساسيت خاصي برخوردار است زيرا با حيثيت و آبروي افراد وحتي جامعه در ارتباط است و به همين دليل حائز اهميت، براي آشنايي با اين جرم حساس در دو قسمت مفهوم لغوی و اصطلاحی آن تحليل ميگردد.(فرخی پور ،1389)

1-1-5-1مفهوم لغوي:
در ارتباط با مفهوم “جرم جنسي ” لغت نامه ها معترض اين عنوان نشده اند دليل آن نيز روشن است زيرا واژه ي مزبور مركب از دو اسم جرم وجنس به همراه يا نسبت است و هردو واژه ي مذكور از نظر لغوي معنا شده اند و همانطور كه ميدانيد نيازي به تعريف واژه هاي مركب نيست جرم در لغت يعني گناه ، خطا و تعدي و از لحاظ معنايي مترادف بزه است واژه ي جنسي در فرهنگ لغت معين به معناي آنچه كه مربوط به امور شهواني باشد آمده است بنابراين مفهوم لغوي جرم جنسي مشخص مي گردد جرم جنسي د رلغت يعني هر گونه خطا يا گناهي كه مربوط به امور شهواني باشد

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحي:
كتب و ساير منابع حقوقي به ندرت معترض جرم جنسي شده اند و مقنن نيز بدون تعريف جرم جنسي به ذكر مصاديق آن پرداخته است با اين حال حقوقدانان عرب در تعريف جرم جنسي مي نويسد ، ” اعمالي كه شخص براي ارضاي غريزه جنسي مرتكب مي شود و مخالف رسوم و عادت هاي اجتماعي است كه فرد در آن زندگي ميكند ” در اين تعريف به انگيزه ي ارتكاب جرم جنسي توجه شده است هر چند از اين جهت كه جرم جنسي براي ارضاي غريزه ي جنسي ارتكاب مي يابد نظر مذكور صحيح است اما به نظر مي رسد تعريف بيشتر به تعريف جرم جنسي از منظر علوم اجتماعي نزديك باشد زيرا جرم جنسي را مخالف رسومي تلقي ميكند كه مورد قبول اجتماع است.
در جاي ديگر آمده است: ” جرم جنسي به طيف وسيعي از رفتارهاي جنسي غير اجتماعي اطلاق ميشود كه در قوانين هر كشوري جرم انگاري شده است و براي آن مجازات تعيين گرديده است جرم جنسي به اشكال متعددي واقع ميشود و تنها محدود به مقاربت هاي فاقد رضايت بزه ديده نمي شود بلكه شامل هر گونه رفتار جنسي غير قانوني از لمس تا تجاوز را در برمي گيرد تعريف حاضرهر چند كاملتر از تعريف سابق است لكن علاوه بر طولاني بودن تعريف نكته اي راجع به آن لازم به ذكر مي باشد که قانون مجازات ايران مبيني بر فقه اسلامي است كه روابط زن ومرد را محدود نموده است همچنين ممكن است قانون كشوري ، عملي را جرم جنسي بداند كه در قانون ايران جرم نباشد هر چند به گفته برخی حقوقدانان بزه شناسان نبايد نسبت به روابط جنسي حتي اگر جرم نباشد بي تفاوت بمانند زيرا كه ممكن است زمينه ساز جرائم ديگر شوند و ليكن در تعريف جنسي قانون كشور خودمان بايد در نظر قرار گيرد. بنابراين با توجه به توضيحات فوق تعريف جامع جرم جنسي بدين نحو است.
جرم جنسي به هر گونه عملي اطلاق ميشود كه ارتباط مستقيم با امور جنسي داشته و در جهت ارضاي غريزه ي جنسي ارتكاب يافته و در قانون نيز مستوجب مجازات باشد نكته قابل ذكر اين است كه نيازي نيست غريزه ي جنسي از ارتكاب جرم جنسي ارضاء گردد ، همينكه جرم براي ارضاي غريزه ي جنسي ارتكاب يافته باشد براي اطلاق جرم جنسي به آن البته با وجود ساير شرايط كفايت ميكند.

1-1-6 مفهوم اصطلاحي انحراف و اختلال جنسي
در این بخش مفهوم انحراف و اختلال جنسی ،ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین اثرات هر یک از آنها با توجه به شدت تخریب روابط صحیح جنسی بررسی و تحلیل می شود.
1-1-6-1 مفهوم اصطلاحي انحراف جنسي:
انحراف و اختلال جنسي معاني تقريباً نزديك بهم دارند ، حتي بعضي از نويسندگان بين آنها تفاوتي قائل نيستند و تمامی مصادیق آنها را تحت عنوان انحرافات جنسي مورد مطالعه قرار مي دهند با اين حال در نظر اغلب روان شناسان انحراف جنسي از اختلال جنسي متفاوت است.
فرويد: ارضاء تمايلات جنسي را به نحوي كه از اصل توليد مثل خارج باشد انحراف جنسي مي نامد درحاليكه اختلال رازماني مطرح ميكند كه در زندگي فردي و اجتماعي نا به ساماني ايجاد شده و جريان عادي زندگي را بر هم زده باشد.
براساس مطالب فوق ميتوان گفت: انحراف جنسي ، عدول از هنجارهاي مربوط به مسائل جنسي است زمانيكه فرد به فهم درستي از غريزه ي جنسي دست نيابد و آنرا در مسير مناسب هدايت نكند ممكن است رفتارهايي از او سر زند كه مطابق هنجارهاي جنسي پذيرفته شده جامعه نبوده وبين انحراف جنسي باشد ، مانند بچه بازي ، حيوان بازي ، عريان گرايي ، خودآزاري ، ديگر آزاري ، چشم چراني و…
نكته قابل ذكر اينكه ممكن است صورت خفيف هر يك از انحرافات جنسي د ر هر فردي مشاهده شود مثلاً چشم چراني ممكن است در افراد بسياري خصوصاً مردان يافت گردد اما بايد دقت كرد كه زماني به آن انحراف جنسي اطلاق ميگردد كه فرد چشم چران رضايت جنسي خود را به وسيله ي چشم چراني از قبيل ديدن دستگاه جنسي ساير افراد مخصوصاً زنان به دست مي آورد.
1-1-6-2 مفهوم اصطلاحي اختلال جنسي:
اختلال جنسي به حالتي اطلاق ميگردد كه از مسير معمول روابط جنسي انحراف حاصل شود اما فراتر از انحراف جنسي است درواقع انحراف از مسير اختلال جنسي به حدي است كه در زندگي فرد خلل ايجاد مي نمايد فرويد تاكيد ميكند اختلال جنسي به صورت حاد زندگي را خطر مي اندازد در حقيقت تفاوت اصلي انحراف و اختلال در اين است كه در انحراف جنسي فرد مبتلا كاملاً به عمل خود آگاه است در حاليكه اختلال جنسي موجب از بين رفتن اراده ميگردد و فرد مبتلا به آن اعمال خاص مربوط به بيماري ،اراده ي خود را از دست مي دهد.(فرخی پور،1389)
حتي ممكن است بعضي از مصاديق اختلال جنسي به جنون نزديك شوند كما اينكه به عقيده “ريچارد كرافت اوبينگ ” مبتلايان به مرده پرستي تقريباً داراي نوعي سايكوز( جنون ) هستند در آخر لازم به ذكر است كه طبق آخرين استاندارد اعلام شده از سوي انجمن پزشكي آمريكا اختلالات و انحرافات جنسي تحت عنوان اختلالات جنسي مطرح شده و به سه دسته تقسيم مي گردند. كه دسته دوم آن همان انحرافات جنسي است كه دانشمنداني چون فرويدذكر كرده بودند.
و دسته اول نارسايي هاي كاركرد جنسي است كه با آشفتگي در تمايل جنسي و تغييرات رواني و فيزيولوژيكي مشخص می باشد.
هم اکنون هزاران سایت و از جمله صدها سایت فارسی زبان در اینترنت به ارائه خدماتی چون دوست یابی آن لاین می پردازند. در حال حاضر هزاران سایت اینترنتی وجود دارد که حاوی تصاویر مستهجن است تصاویر موجود در این سایت ها بسیار وقیح و زننده است اشکال گوناگونی از هرزه نگاری در اینترنت روبه فزونی و گسترش است تصاویر و فیلم های مستهجن تبلیغات و آگهی های بازرگانی که آشکارا حاوی اشارات غیر اخلاقی هستند از نمونه های این هرزه نگاری به شمار می روند.
متاسفانه دستیابی به هرزه نگاری در اینترنت بسیار ساده است و دانش مردم نیز نسبت به هرزه نگاری بسیار کم است کسانی که ماهیت مخرب هرزه نگاری را درک کرده اند باید این مفهوم را به هرکسی در دنیا برسانند تصویرهایی که بسیار خجالت آور است و باید تلاش بین المللی به توقف انتشار چنین تصاویری همت گمارد که به راحتی قابل دسترس است و بهترین راه برای جلوگیری از اثر تخریبی هرزه نگاری آگاهی دادن به مردم از خطرناک بودن آن است.
اگر مردم بدانند نهایت کار اینترنت چیست ، جلوی هرزه نگاری را میگیرند لذا باید این مسئله را به همگان متذکر شویم.
1-1-7محتوای مستهجن جنسی:
جوانان به چه دلیل براییافتن اطلاعات جنسی به اینترنت رو می آورند ، از جمله اطلاعاتی که نمیتوانند از والدینیا مدارس خود بدست آورند و نیز در یافتن پاسخی برای سئوالاتی که مطرح کردنشان خجالت آور است و اصولا هنگامی که براییافتن مسائل مورد نیاز و علاقه خود در مورد رشد بدن و فعالیت های جنسی به اینترنت رجوع می کنند غالبا با تصاویر و مطالب مستهجن نا خواسته مواجه میشوند. سایت هایاطلاع رسانی غیرعلنی نیز محتویات جنسی را به صورت تفریح و رقابت و کالایی نشان میدهند که در آن مردان ومردانگی نشانه قدرت و زنان تجسم تسلیم بودن میباشند.(میربد،1387)
نتایج مطالعاتی که در آن نوجوانان با محتوای مستهجن جنسی برخورد کرده اند نشان میدهد که میزان اعتیاد جنسی و ارتکاب جنسی یا قربانی شدن در اینترنت از عوارض مواجه با چنین محتوای نامناسبی است.
1-1-8مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)
هرزه نگاری معادل کلمه پورنوگرافی است که از کلمات یونانی «Porno» و «Graphy» گرفته شده استکه در لغت به معنای هرزه نگاری و نوشتن موارد مستهجن آمده ( پورنو: فاحشه؛ گرافی: نگاشتن). مواد و موضوعاتی که شامل توصیف صریح یا نمایش ارگانهای جنسی یا فعالیت آنها به منظور تحریک جنسی است؛ این امر، غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف است(رحمانیان وحبیب زاده،1390ص89). هرزه نگاری در سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی، به پژوهش ها و نوشته هایی درباره فاحشه گری گفته می شود اما به طور کلی، هر نوع نمایش اعمال جنسی به روش فنی و هنری می باشد؛ نشان دادنی که همواره متوجه یک جمع مخاطب خواهد بود و در بسیاری موارد هدف از آن برانگیختن شور جنسی است. در فرهنگ حقوقی بلک نیز آمده است: نمایش محتوای فعالیت جنسی یا رفتار شهوانی( همچون نوشته ها، عکس ها و فیلم ها) به قصد تحریک انگیزه های شهوانی. که در چند دهه اخیر با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند ،صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای هرزه نگاری ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است ،البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.
در واقع، میتوان گفت هرزه نگاری هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی است که هیچگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند3.(بای و پور قهرمانی،1388ص100).
قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین حمایت خود را متوجه هرزه نگاری کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک4، درباره فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک5، مصوب 5 می 2000 که مفتوح برای امضاء الحاق و پذیرش بوده و از 8 ژانویه 2002 هم قدرت اجرایی یافته است6.هرزه نگاری کودک به این صورت تعریف شده است: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی.
از دیدگاه اقتصادی گزارش مرکز تحقیقات فورستر در سال 1998،حجم در آمد سالیانه صنعت هرزه نگاری را از طریق اینترنت بین 750 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار تخمین زده است.این صنعت به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در استفاده از فناوری های جدید پخش ویدیو به حساب می آیدو تنها نکات مخالفت با هرزه نگاری به طور کلی از دو منبع سرچشمه می گیرد ،اعتقادات دینی و فمنیستی که در این مخالفت ها بعضأ شکل قانونی در کشورهای مختلف می گیرند که یکی از موارد مطرح شده در این مخالفت ها امکان اعتیاد به هرزه نگاری است.(WIKIPEDIA).

1-1-9تاریخچه و نقش یهود در این صنعت،اثرات و ویژگی ها:
یهود (صهیونیست)از سالها قبل در صدد جنگ نرم روانی و تأثیر بر جوامع اسلامی بوده است ،با این تفکر از طرق مختلف منجمله ترویج آثار هرزه نگاری در فضای مجازی سعی در رسیدن به هدف دراز مدت خود داشته و دارد.که در این گفتار علاوه بر تاریخچه ،تأثیرات و برخی ویژگیهای آن را ذکر می کنیم.
1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود
هرزه نگاری از سالیان دور حتی سالیان نخست زندگی انسان وجود داشته است و می توان شواهدی از آن را در طول تاریخ یافت، اما این جرم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیوع فراوان یافت. آنچه به صورت هرزه نگاری از برخی مآخذ قدیمی به دست آمده است، نشان می دهد این جرم در اوایل بیشتر ناظر به زنان بوده است. با فناوری صنعت چاپ و امکان نشر این گونه موضوعات مجرمانه، نقطه عطفی در هرزه نگاری پدید آمد.
سیر تحول هرزه نگاری ، بیانگر تغییر الگوی آن از تصویر کاغذی وعکس های مجلات و نشریات خاص اینگونه امور به تصاویر مستهجن متحرک فیلم های ویدیویی مستهجن، اصوات مستهجن و مانند آن است. نشریات، کتاب ها، متون و تصاویر(فیلم و اسلاید) مستهجن به تدریج گسترش یافته و بیشتر نقاط جهان را فرا گرفته است. در ایران با وارد شدن ویدیو در دهه شصت و گسترش استفاده از آن در دهه هفتاد، فیلم های مستهجن در انواع مختلف وارد کشور شد و تکثیر و استفاده از آن به صورت رایج ولی مخفیانه درآمد. به تدریج، امکان ذخیره تصویر مستهجن میسر شد و این امر مستلزم ذخیره سازی تصاویر و فیلم ها به صورت آن لاین شد. امروزه صنعت مونتاژ تصویرکه قبلاً باید غیر دیجیتال انجام می شد با استفاده از نرم افزارهای مربوط به روی اینترنت تولید، تکثیر و عرضه می شود. ایجاد سایت های حاوی اینگونه تصاویر و فیلم ها و افزایش چشمگیر آنها بر حجم معضلات افزوده است.
در مورد شروع هرزه نگاری کودکان که نقطه تمرکز مرتکبان هرزه نگاری است، باید گفت با توجه به مختصات فضای مجازی، دهه نود شروع این پدیده مجرمانه است؛ اما سال دقیقی را نمی توان برای آن مشخص کرد.
قطعاً زمان کشف اولین جرم هرزه نگاری گزارش شده یا زمان توجه افکار عمومی و متخصصان حقوق جزا به این امر می تواند زمان شروع هرزه نگاری کودک محسوب شود. در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد، یکی مطرح شدن قضیه پر سر وصدای کامپیوتر سرور؛ به این پرونده به عنوان شروع توجه به هرزه نگاری کودک در فضای مجازی پرداخته نشد، بلکه اهمیت آن در طرح مسئولیت کیفری تهیه کنندگان اینترنت است؛ اما مشکل هرزه نگاری در آن مطرح بود؛ قضیه کلوپ سرزمین عجایب، کلوپ ارکیده و دیگر پرونده های مهم است که در سال 1998 و 1999 مطرح شد. به هر حال، اواخر دهه نود، زمان توجه به هرزه نگاری کودک است.
دخالت يهوديان در پورنوگرافي(هرزه نگاری ) در ايالات متحده، داراي تاريخ و پيشينه طولاني است، همان گونه که در تبديل يک خرده فرهنگ حاشيه اي به چيزي که يک عنصر سازنده اساسي مربوط به آمريکاست، دخيل بوده اند. فعاليت يهوديان در صنعت پورنوگرافي(هرزه نگاري) در قالب دو گروه توليدکنندگان و فروشندگان محصولات پورنوگرافي و بازيگران فيلم هاي سکسي صورت مي گيرد. هرچند يهوديان تنها دو درصد از جمعيت آمريکا را تشکيل مي دهند، ولي در پورنوگرافي برجسته و سرشناس بوده اند.بسياري از دلالان و معامله گران هنر و ادیبان شهواني در تجارت کتاب بين سالهاي 1890-1940 يهوديان مهاجري بودند که داراي ريشه و اصل و نسب آلماني بودند. معروف ترين و بدنام ترين توليدکننده و فروشنده محصولات هرزه نگاري در دوران پس از جنگ، روبي استورمن(والت ديسني صنعت پورنوگرافي) بود. بر اساس گزارش وزارت دادگستري آمريکا، استورمنيهودي درسراسردهه 1970،کنترل بيشترمحصولات هرزه نگاري رايج در آمريکا را در دست داشته است. استورمن که درسال 1924 متولد شد در کلولندشرق نيويورکبزرگ شد.(JEWISH QUARTERLY)
وي در آغاز، مجلات و داستان هاي فکاهي مصور مي فروخت ،هنگامي که پي برد که توليد و فروش مجلات سکسي، بيست برابر کتاب هاي فکاهي درآمد دارد، منحصراً به هرزه نگاري پرداخت و با عناوين خاص، فروشگاه هاي خرده فروشي خود را راه اندازي کرد. در پايان دهه 1960، استورمن به عنوان بزرگ ترين پخش کننده مجلات مستهجن مطرح بود و در اواسط دهه 1970، دارنده بيش از 200 فروشگاه کتاب مستهجن بود. استورمن همچنين شکل نويني از اتاقک هاي سنتي شهرفرنگ(نوعاً يک اتاق تاريک با تلويزيون رنگي کوچک که در آن تماشاگر مي تواند فيلم هاي ويديويي مستهجن را تماشا کند) را عرضه کرد.
گفته شده است که استورمن تنها کنترل صنعت سرگرمي هرزه نگاري را در دست نداشت، بلکه وي به معناي کل اين صنعت بود. سرانجام وي به علت فرار از پرداخت ماليات و جرايم ديگر محکوم و مجرم شناخته شد و در سال 1997 در زندان با بدنامي و بي آبرويي درگذشت. يهوديان در صنعت پورنوگرافي به همان دلايلي وارد شدند که همکيشان آنان در هاليوود وارد شده بودند. آنان بيشتر به اين دليل جذب اين صنعت شدند که اين صنعت آنان را پذيرفت. زيرا هنوز موانع محدود کننده، آن چنان که آنان با اين موانع در بسياري از حوزه هاي ديگر زندگي آمريکايي مواجه بودند، ايجاد نشده بود.
در صنعت هرزه نگاري، عليه يهوديان هيچ گونه تبعيضي وجود نداشت. در اوايل سده بيستم، يک سرمايه گذار براي شروع کسب و کار فيلم، نيازمند مبلغ زيادي پول نبود؛ سينما يک هوس و مد روز گذرا و ناپايدار در نظر گرفته مي شد. در کسب و کار پورنوگرافي نيز، شروع به کار آسان بود. براي نشان دادن فيلم هاي ويژه مردان يا لوپس، همه چيزهايي که يک نفر لازم داشت يک پروژکتور، سالن سينما و چند صندلي بود. سرگرمي و نمايش فيلمهاي مستهجن نيازمند چيزي بود که يهوديان به وفور از آن برخوردار بودند:(بي شرمي، پررويي، بي حيايي و وقاحت). يهوديان اوليه اي که توليدکننده محصولات هرزه نگاري بودند، نابغه هاي بازاريابي و سرمايه گذاران و کارآفرينان جاه طلب و بلندپروازي بودند که ايستادگي، پايداري، سرسختي، فراست و اعتماد به نفس بي پايان آنان، باعث موفقيت هاي چشم گيرشان شد.
 
البته شمار زيادي از يهوديان شاغل در هرزه نگاري، بيشتر با انگيزه و اشتياق کسب سود به اين صنعت روي آورده بودند. درست همان گونه که همتايان آنان در هاليوود، يک کارخانه رؤيايي براي آمريکاييان و پرده سفيدي که بر روي آن تصاوير و پندارهاي يهوديان ثروتمند و متنفذ آمريکا نمايش داده مي شد، تهيه کرده بودند. غول ها و سلاطين پورنوگرافي هم در زمينه درک ميل و سليقه همگاني، استعداد و قريحه خود را نشان دادند. چه راهي بهتر از فراهم ساختن جوهره و خميره مايه رؤياها و توهمات، از طريق صنعت سرگرمي و نمايش فيلم هاي مستهج وجود داشت؟ بازيگران به خاطر پول به اعمال منافي عفت عمومي مي پرداختند.

1-1-9-2اثرات هرزه نگاری:
از سال 1960 تحقیقاتی در زمینه تأثیرات تولید سکسی بی پرده و عریان و در معرض آنان قرار گرفتن، صورت گرفته است. این تحقیقات که بیشتر حول و حوش تولیداتی که به طور رایج در بازار تجاری امروز در دسترس عموم قرار دارند و به منظور برانگیخته شدن شهوت استفاده برندگانشان تهیه شده اند، می چرخند.(WIKIPEDIA)و تأثیر آن خصوصأدر کشورهایی که به رشد و بالندگی فرهنگی نرسیده اند بیشتر بوده هر چند اثرات مخرب آن کم و بیش در تمام جوامع به چشم می خورد.
– سه اصل مهم در این تحقیقات مورد توجه بوده است:
الف:درجه عریانی
ب:وجود خشونت
ج:وجود صحنه هایی که زن در موقعیت های پست وخوار به نمایش گذاشته شده است.
1-1-9-3ویژگی های هرزه نگاری:
– ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی
– عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق
– ارتباط هرزه نگاری بابرهنگی
– ویژگی بارز برهنگی
– شیوه های ارائه هرزه نگاری (کاوه ،1386(
الف: ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی :
موضوع هرزه نگاری صرفاً در زمینه جنسیت ، امور و سایر موارد مرتبط با جنبه های جنسی است بنابراین هر جا که صحبت از هرزه نگاری است مطالبی در ارتباط با امور موضوع های جنسی مطرح میگردد

ب: عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق :
نکته بسیار مهم و بارزی که در ارتباط با هرزه نگاری وجود دارد این است که هرزه نگاری در دنیایی سیر میکند که خبری از اخلاق در آن نیست. هرزه نگاری یا برهنه نمایی اخلاق را نادیده گرفته یا به نوعی آنرا انکار میکند البته یکی از دلایل عمده ی روی آوردن بعضی ها به هرزه نگاری همین هنجار شکنی و نادیده گرفتن اخلاقیات است که جذابیتی به آن میدهد و باعث میشود بعضی ها تمایل به استفاده از پورنو گرافی یا همان هرزه نگاری پیدا کنند.

ج: ارتباط هرزه نگاری با برهنگی :
دو معادل فارسی تا به حال برای پورنو گرافی مطرح شده که یکی هرزه نگاری و دیگری برهنه نمایی است البته برهنه نمایی به دلیل همین ویژگی برهنگی موجود در هرزه نگاری بهتر منظور را می رساند ولی کلمه ی هرزه نگاری بیشتر به جنبه‌های غیر اخلاقی و غیر هنجاری موضوع تاکید دارد.
برهنگی فقط جنبه جسمانی ندارد بلکه برهنگی موجود در هرزه نگاری در نوشته ها، مطالب ، بایدها و نبایدها ی اجتماعی و انسانی نیزقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید