پایان نامه ارشد

c (1470)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی بندر انزلی پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق موضوع خسارت معنوی و جبران مادی آن استاد راهنما دكتر محمد رضا شرافت پیما استاد مشاور دكتر رضا مقصودی پاشاجی محقق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1471)

عنوان: دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن مقدمه تعریف و بیان مسأله: در این پایاننامه تلاش میشود تا به تبیین و روشنگری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1472)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی عنوان: سازش و جایگاه آن در حقوق ایران استاد راهنما : دکتر علی مهاجری نگارنده : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1473)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریّه پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیّات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان سند از منظر فقه و حقوق استاد راهنما استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1474)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشکدة حقوق پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد رشته : حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت استاد راهنما: دکتـر مهرداد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1475)

دانشگاه آزاد اسلامي مرکز بین المللی بندر انزلی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع : سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1476)

واحد پردیس بین الملل گروه حقوق شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90) ارائه شده جهت اخذ درجه كارشناسيارشد حقوق جزا و جرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1477)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A) عنوان : ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر استاد راهنما ادامه مطلب…

By 92, ago